Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο
(Α12Π05)

 
 This course allows guest users to enter
 
 

Ο Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα με την διδακτική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στην σχολική τάξη ως εναλλακτική μορφή διδασκαλίας και μάθησης.

This course allows guest users to enter