Εισαγωγή στην Δια Βίου Εκπαίδευση
(Α12Σ01)

 
 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 
 


Η έννοια το περιεχόμενο, τα επίπεδα διάκρισης, το πλαίσιο υλοποίησης και αξιολόγησης και τέλος οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δια βίου μάθηση(ΔΒΜ), θα αποτελέσουν τα συστατικά στοιχεία του θεωρητικού πλαισίου του μαθήματος.

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες