Ψυχοπαιδαγωγική της ανάγνωσης: Δυσκολίες στη μάθησή της
(Β05 Π11)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη μελέτη
βασικών θεματικών της ψυχολογίας της ανάγνωσης και των δυσκολιών στη
μάθησή της. Με βάση τη σύνθεση εμπειρικών δεδομένων επιχειρείται η
οριοθέτηση του πεδίου και αναλύονται θέματα-ερωτήματα που αφορούν τις
γνωστικές προϋποθέσεις της αναγνωστικής διαδικασίας, τα κυρίαρχα
ερμηνευτικά μοντέλα, τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αλφαβητικής
γραφής, τις κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής της
ανάγνωσης καθώς επίσης και βασικές διαστάσεις της παρεμβατικής
διδασκαλίας.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key