Το Μάθημα της Πληροφορικής στο Σχολείο
(E03Σ02)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Σκοπόςτου μαθήματος είναι η επισκόπηση του τρόπου εισαγωγής, του προτεινόμενου Αναλυτικού προγράμματος (σκοποί και ύλη), της μεθόδου διδασκαλίας, των απαιτουμένων προσόντων του δασκάλου και των συναφών θεμάτων σχετικά με το μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key