Βάσεις Δεδομένων (Ε03Π05) - Εργαστήριο, 2019-20 εαρ.
(Βάσεις Δεδομένων Ε03Π051920 )

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 


Εισαγωγή στα μοντέλα δομής δεδομένων (σχεσιακό, ιεραρχικό, δικτυωτό) μορφές διδασκαλίας.. Διδασκαλία σχεσιακής βάσης δεδομένων με εστίαση στα βασικά χαρακτηριστικά και στον προγραμματισμό της βάσης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών (δημιουργία και επεξεργασία αρχείων, οθόνες εισαγωγής στοιχείων, ταξινομήσεις και αναφορές). Εκπαιδευτικές και άλλες εφαρμογές βάσεων δεδομένων.

Το εργαστήριο βοηθά τον φοιτητή να αποκτήσει δεξιότητες για την αποτελεσματική και ικανή χρήση έτοιμων πακέτων λογισμικού (Access, OpenOffice, MySQL) για την δημιουργία Βάσεων Δεδομένων.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key